Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

ADATKEZELŐ:

Név: Dr. Oláh Lajos

Cím: 1039 Budapest, Nagyvárad u. 3.

Telefon: +36-30-709-1102

E-mail: drolahlajos@dkp.hu

Adatkezelési ügyekért felelős munkatárs: Borka-Szász Tamás

 

Közös adatkezelő, mint Dr. Oláh Lajost jelölő politikai szervezet:

Név: Demokratikus Koalíció

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15

Nyilvántartási szám: 01-02-0014391

Telefonszám: 06-21-300-1234

Általános e-mail cím: info@dkp.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika

 

AZ ADATKEZELÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLY(OK):

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

 1. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv)
 2. évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.
 3. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Infotv)

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK:

Dr. Oláh Lajos és a Demokratikus Koalíció kiemelt  gondossággal betartja az adatkezelés alapelveit.

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő kezelését.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell lennie és kellő tájékozottságon kell alapulnia.

Dr. Oláh Lajos és a Demokratikus Koalíció politikai párt, tevékenysége során az érintett különleges adatként az adatkezelőre bízza a “faji vagy etnikai származásra,politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adatokat” is (Rendelet).

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE:

Személyes adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet. A lehetséges jogalapok a következők:

–       Az érintett hozzájárulása, azaz “az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” (Rendelet).

–       Szerződés teljesítése, ilyen pl.  a munkaszerződés.

–       Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ilyen pl. elektronikus megfigyelő rendszer.

Az adatkezelő a hozzájárulással párhuzamosan tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, felhívja a figyelmet a címzettek jogaira, a törlési jogra és az adathordozhatóság jogára.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó érintetti jog a hozzájáruláshoz kapcsolódó adathordozhatósághoz való jog.

Az adatkezelőnek a teljes működését átfogó adatnyilvántartást (adatleltárt) kell készítenie és abban szükséges rögzíteni a jogalapot és minden egyéb lényeges körülményt.

A fentieken túl a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a  párt a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Aláírásgyűjtő íveken, rendezvények alkalmával átvett személyes adatokat Dr. Oláh Lajos és (adott esetben) a DK központja őrzi mind papíralapon, mind elektronikus formában.

 

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó(k) által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

 1. a)az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően  tájékoztatást kapjon(előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. b)kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő   a rendelkezésére bocsássa(hozzáféréshez való jog),
 3. c)kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse(helyesbítéshez való jog),
 4. d)kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. e)kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 6. f)a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog)és
 7. g)a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.

Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).

 

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében kezel személyes és különleges adatot.

Az adatfeldolgozó is köteles nyilvántartást vezetni az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenység minden kategóriájáról. A nyilvántartást naprakészen kell vezetni és jogszerű megkeresés alapján azt rendelkezésre kell bocsátani.

 

A nyilvántartás tartalmazza:

 • Az adatfeldolgozó nevét, elérhetőségeit és minden olyan adatkezelő nevét és elérhetőségeit, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, ezek képviselőjének és – amennyiben van ilyen  – adatvédelmi tisztviselőjének nevét.
 • Az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit.
 • A technikai és szervezési intézkedések általános leírását.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az adatkezelőnek.

Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi szerződés útján, erre a további adatfeldolgozóra ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek. A megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért.

 

HOVA FORDULJON AZ ÉRINTETT? 

Az érintett kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

Dr Oláh Lajos: lásd az adatkezelőnél feltüntetett elérhetőségek

Demokratikus Koalíció Információs Központ

Cím:                              1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

Telefon:                         +36 21 300 1000

E-mail cím:                    adat@dkp.hu

Az érintett további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-23.§. írja le.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült problémájával közvetlenül a DK adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy a személyes adatok integritása és bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az adatkezelő törekszik arra, illetve tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze.

 

Dr. Oláh Lajos és a Demokratikus Koalíció adatvédelmi incidens kezelési folyamatot működtet, melyet belső szabályzatban rögzít. Az adatvédelmi incidensről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban  minden releváns információt rögzíteni kell.

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

A DK a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.  Az adatvédelmi tisztviselő egy olyan független személy, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet figyelemmel kíséri, a jogi megfelelés érdekében a DK és a munkavállalói részére tanácsot ad, és az adatvédelmi hatósággal a kapcsolatot tartja.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Varga Mónika

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 06 21 300 1999 / vmonika.adat@gmail.com

 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT:

Dr. Oláh Lajos és a DK a Rendelet 35. cikke értelmében új adatkezelést megelőzően, mint az adatkezelő, a hatósági iránymutatásai alapján hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

 

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

a)Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

Az érintett továbbá jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat.

 

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:                     1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                                        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                         +36 (1) 391-1400

Fax:                                         +36 (1) 391-1410

E-mail:                          ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                                       http://www.naih.hu

 

b)Az érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól

Az érintett  bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.

Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség, azaz minden szükséges intézkedést megtett a kár elhárítása érdekében, és az adekvát volt.

Az eljárás megindítása előtt célszerű a feleknek egymás közt  megkísérelni a jogsérelem tisztázását, orvoslását.

 

c)A hatóság bírságot szabhat ki.

A közigazgatási bírság maximuma 20 millió Euro. Annak eldöntésekor, hogy szükség van-e közigazgatási bírság kiszabására, illetve a közigazgatási bírság összegének megállapításakor minden egyes esetben kellőképpen mérlegelni kell a többek között jogsértés körülményeit, súlyát, kihatását.

 

ADATBIZTONSÁG, ADATKEZELÉS, VÉDELEM:

Dr. Oláh Lajos és a DK maximálisan törekszik arra, hogy a rábízott személyes adatokat a lehető legnagyobb biztonságban őrizze. A korszerű technika minden jogszerű és elérhető vívmányát igénybe veszi  az adatkezelés kapcsán és különös tekintettel őrzi az adatok biztonságát és sérthetlenségét. Az  adatkezelő jogosult az adatok tényleges kezelésére és/vagy feldolgozására alvállalkozót szerződtetni, amely önálló adatkezelőnek minősül.

Dr. Oláh Lajos és a DK a személyes adatok egy részét harmadik országban található tárolóhelyen/felhő alapú tárolóhelyen tárolja.

Dr. Oláh Lajos és a DK a Rendelet előírásai szerint kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, amelynek adatkezelési megfelelőségéről meggyőződött.

Az adatkezelés titkossága és annak technikai biztonsága érdekében minden személyes adatot a párt központja kezel, helyi hozzáférést csak meghatározott esetben és céllal engedélyez meghatározott személyi körnek.

A DK szervezetén belül az adatokhoz való hozzáférés meghatározott hatáskör és illetékesség szabályai szerint történik, melyet belső szabályzat rögzít.

A nyilvánossságra hozott dokumentumok Dr. Oláh Lajos szellemi tulajdonát képezik.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – MESSENGER CHATBOT

 

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelést Dr. Oláh Lajos politikai közszereplőként végzi, a célja, hogy kapcsolatot tudjon tartani azokkal a választópolgárokkal, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységével kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekszik minél relevánsabbá tenni a választópolgárok számára. Olyan témákban és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatja őket szakpolitikai kezdeményezéseimről, a választókerülettel kapcsolatos aktuális ügyekről, közéleti tevékenységéről, meghívja őket rendezvényekre, eseményekre, kéri támogatásukat.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a vele kapcsolatba lévő választópolgárok megadnak a Messenger csatornáján, illetve egyéb online csatornáin – vagy saját maguk adatbevitellel vagy a Facebook Inc.-n keresztül.

Facebook-tól átvett adat a kapcsolatba lépő választópolgár neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenetküldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a vele Messengeren kapcsolatban lévő választópolgár milyen témák iránt érdeklődött a Dr. Oláh Lajos közszereplői Facebook oldalán.

A választópolgár által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a vele folytatott Messenger kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat visszavonásig kerülnek kezelésre. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

 1. Adattovábbítás

Dr. Oláh Lajos a személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítja. Harmadik félnek nem adja át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használja fel az adatokat.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatfeldolgozóként a DatAdat Professional Kft. működik közre, biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Dr. Oláh Lajos és az általa igénybe vett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelem.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.